30 millioner fra regjeringen til ny IT Funk-satsing i perioden 2003-2006

Sosialminister Ingjerd Schou   Sosialminister Ingjerd Schou markerte den offisielle starten på en ny fireårig IT Funk-satsing, på det første møtet i IT Funks nye Brukerforum 1. april 2003. Der presenterte statsråden beslutningen om å stille 30 millioner kroner til rådighet for IT Funk i den kommende fireårsperioden, med håp om at dette vil frembringe et tilsvarende beløp fra andre kilder.

Satsingen er et samarbeid mellom Sosialdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Det er ønskelig å trekke inn flere departementer gjennom det samarbeid som er etablert innenfor rammen av Handlingsprogrammet for universell utforming.

Behov for økt kunnskap

Sosialministeren framhevet behovet for økt kunnskapsbygging og kunnskapsspredning knyttet til universell utforming av produkter og tjenester som kan brukes av alle, både innen IKT og ellers i samfunnet.

Teknologiutviklingen går raskt og vi må forholde oss til ny teknologi på stadig flere områder i hverdagen. Sosialministeren understreket betydningen av at denne teknologien ikke må skape nye hindringer, men fremme mulighetene til personer med redusert funksjonsevne.

Fokus på universell utforming, utdanning/opplæring og arbeid

I den nye IT Funk-perioden skal det være et sterkere fokus på universell utforming og tilgjengelighet for alle til IKT-baserte produkter og tjenester. Utdanning/opplæring og arbeid, metoder for brukermedvirkning, informasjon og bevisstgjøring rundt universell utforming vil være sentrale arbeidsområder. IT Funk vil inngå som ett av mange tiltak i stortingsmeldingen om politikken for personer med nedsatt  funksjonsevne, som regjeringen vil legge fram våren 2003. Les Sosialdepartementets pressemelding om den nye IT Funk-satsingen.

Avdelingsdirektør Anne Katrine Kaels understreket at Nærings- og handelsdepartementet ser IT Funk som et viktig element i forskning og utvikling innen IKT generelt, og spesielt i forhold til strategien for elektronisk innhold under e-Norge planen.

Brukerforum

Brukerforums medlemmer presenterte seg selv og sine interesser i forhold til IT Funk. Universell utforming og inkluderende design, eLæring og andre tema innen standardisering, inkluderende arbeidsliv og bruk av teknologi til å bygge ned samfunnsskapte barrierer, var saker som ble trukket fram.

Sosialministeren la vekt på Brukerforums viktige funksjon som rådgiver for IT Funk, og oppfordret medlemmene til å være aktive med å spre kunnskap om hvorfor og hvordan man kan gjøre IKT-baserte produkter og løsninger tilgjengelige for alle.

Strategi

Strategien for satsingen på informasjonsteknologi for funksjonshemmede i perioden 2003-2006 ble behandlet på møtet. Strategien er nå tilgjengelig på IT Funks hjemmeside, under ”Strategi”.

 

Bilder fra møtet i IT Funks Brukerforum 1.april 2003:

På vegne av Forskningsrådet, ønsket Hans Borchgrevink statsråden, Brukerforums medlemmer og gjester velkommen til oppstartmøtet for videreføringen av IT Funk (Foto: Rune Anda)

På vegne av Forskningsrådet, ønsket Hans Borchgrevink statsråden, Brukerforums medlemmer og gjester velkommen til oppstartmøtet for videreføringen av IT Funk (Foto: Rune Anda)

 

IT Funks prosjektleder Maja Arnestad og ansvarlig for IT Funk i Norges forskningsråd: avdelingssjef Eirik Normann, område for industri og energi

IT Funks prosjektleder Maja Arnestad og ansvarlig for IT Funk i Norges forskningsråd: avdelingssjef Eirik Normann, område for industri og energi (Foto: Rune Anda)